Logo strony - Twinning Współpraca Bliźniacza

Korzyści

Korzyści z uczestnictwa w programach twinningowych

 Udział polskiej administracji publicznej w realizacji programów twinningowych i TAIEX wzmacnia międzynarodową pozycję Polski, w szczególności przyczyniając się do:

  1. realizacji celów polskiej polityki rozwojowej z wykorzystaniem instrumentów i funduszy unijnych,
  2. promowania polskiego know-how i polskiej marki w krajach znajdujących się w fazie politycznej i gospodarczej transformacji,
  3. budowania pozytywnego wizerunku Polski jako kraju aktywnie promującego wartości demokratyczne, rządy prawa, gospodarkę wolnorynkową oraz dobre rządzenie,
  4. rozwijania kontaktów politycznych i gospodarczych w państwach beneficjentach,
  5. wpływania, poprzez konkretne działania pomocowe, na proces reformy administracji publicznej krajów beneficjentów,
  6. efektywnego wykorzystywania środków z budżetu UE („odzyskujemy” część środków wpłacanych w formie składek do wspólnotowego budżetu).

Realizując przedmiotowe programy polskie instytucje administracji publicznej przekazują beneficjentom wiedzę i wytyczne bazując na wzorcach prawnych funkcjonujących w Polsce. Na podstawie otrzymanych wzorców beneficjenci mogą budować własny, podobny do polskiego system prawno-administracyjny. Udział we współpracy bliźniaczej może także przyczyniać się do zmniejszenia kosztów przystosowawczych polskich przedsiębiorstw wchodzących na dany rynek.

 

Czym jest twinning?

 

Idea twinningu
Polska jako uczestnik programów twinningowych
Rola MSZ w koordynacji projektów bliźniaczych

Idea twinningu

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest to program powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 r., którego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz przyczynianie się do rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską, takimi jak: ENI, IPA.

W ramach programu IPA beneficjentami projektów bliźniaczych są między innymi państwa kandydujące do Unii Europejskiej, natomiast program ENPI przeznaczony jest dla państw objętych polityką sąsiedztwa i partnerstwa.

Twinning to przede wszystkim partnerska współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów dawcy i biorcy pomocy. Współpraca ta polega na przekazywaniu krajowi biorcy pomocy, doświadczeń kraju dawcy, związanych z implementacją prawa UE, a także pozwala ona nawiązać długotrwałe kontakty między partnerami współpracy. Projekty twinningowe są w głównej mierze realizowane poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń w kraju beneficjenta oraz wizyty studyjne w instytucjach kraju dawcy pomocy, według zasad określonych przez Komisję Europejską w tzw. Podręczniku Współpracy Bliźniaczej (Twinning Manual). W realizacji projektów bliźniaczych mogą brać udział jednostki administracji publicznej oraz podmioty posiadające status tzw. Mandated Body (więcej w zakładce Składanie ofert).


Polska jako uczestnik programów twinningowych

Polska uczestniczy w programach współpracy bliźniaczej jako biorca pomocy od 1998 r. (początkowo Polska korzystała ze środków finansowych programu Phare, a po akcesji do UE – korzysta z programu Transition Facility). Do 2008 r. polskie jednostki administracji publicznej były łącznie beneficjentem ponad 200 projektów współpracy bliźniaczej. Projekty twinningowe realizowane są w takich sektorach jak: sektor rolnictwa, ochrony środowiska, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, finansów, polityki gospodarczej, zatrudnienia i polityki społecznej, transportu i energetyki, a także rozwoju regionalnego.

Od 2004 r. instytucje polskiej administracji publicznej oraz instytucje posiadające status Mandated Body mogą uczestniczyć w realizacji projektów współpracy bliźniaczej jako dawca pomocy. Do 2018 r polskie instytucje uczestniczyły w realizacji ponad 100 projektów bliźniaczych.


Rola MSZ w koordynacji projektów bliźniaczych

W Polsce koordynacją projektów twinningowych zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) zlokalizowany w Departamencie Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W celu zapewnienia ww. koordynacji KPK ściśle współpracuje z Komisją Europejską, z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektów, a także z Krajowymi Punktami Kontaktowymi w państwach UE oraz w innych krajach objętych programami współpracy bliźniaczej. KPK przekazuje polskim instytucjom administracji publicznej informacje o aktualnych fiszkach projektowych będących zaproszeniem do składania ofert twinningowych. KPK udziela także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich kwestii proceduralnych związanych ze współpracą bliźniaczą.

KPK aktywnie wspiera działania polskich instytucji administracji publicznej zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy bliźniaczej w roli dawcy pomocy. Udziela pomocy związanej z analizą fiszek projektowych, a także asystuje w procesie przygotowania ofert doradzając oferentom wprowadzanie stosownych modyfikacji w celu spełnienia wymogów formalnych. Służy pomocą także w zakresie przygotowania odpowiedniej prezentacji ofert twinningowych.

W ramach rozpowszechniania informacji o twinningu, KPK organizuje szkolenia adresowane do przedstawicieli polskich instytucji publicznych. Mają one na celu przybliżenie problematyki współpracy bliźniaczej i specyfiki uczestniczenia polskich instytucji jako dawców pomocy w projektach twinningowych. (więcej w zakładce: Aktualności).

 1 IPA – Instrument for Pre-Accesion Assistance.
ENI – European Neighbourhood Instrument.

 

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000