Logo strony - Twinning Współpraca Bliźniacza

Składanie ofert

Jakie instytucje mogą być dawcą pomocy
Rodzaje projektów i czas ich relizacji
Procedura składania ofert


Jakie instytucje mogą być dawcą pomocy

W realizacji projektów bliźniaczych jako dawcy pomocy ze strony polskiej mogą brać udział polskie jednostki administracji publicznej oraz instytucje posiadające status Mandated Body (dalej MB). Aby uzyskać status MB dana instytucja musi spełnić ściśle określone przez Komisję Europejską kryteria, zawarte w Podręczniku Współpracy Bliźniaczej (Twinning Manual).

  • Wniosek o przyznanie statusu MB
  • Lista aktualnych instytucji posiadających status Mandated Body znajduje się na stronie twinningowej Komisji Europejskiej.

Rodzaje projektów i czas ich realizacji

Zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską, instytucje polskiej administracji publicznej oraz jednostki posiadające status Mandated Body mogą uczestniczyć w projektach typu Twinning oraz Twinning Light. Projekty te różnią się przede wszystkim czasem ich realizacji, wielkością budżetu, a także rodzajem i zakresem usług świadczonych przez ekspertów (tabela). Zarówno w przypadku projektów Twinning, jak i Twinning Light, do okresu realizacji działań projektu (ang. Workplan) dolicza się każdorazowo 3 miesiące na sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem i zakończeniem projektu (łączny czas trwania projektu, a więc Workplan wraz z 3 dodatkowymi miesiącami, stanowi tzw. Legal Duration).

Główne różnice między projektami Twinning oraz Twinning Light :


Twinning
  • Budżet projektu powyżej 250 tys. euro
  • Okres realizacji działań – min.12 miesięcy
  • Obecność długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej (RTA)
  • Możliwość tworzenia konsorcjum
Twinning Light
  • Budżet projektu do 250 tys. euro
  • Okres realizacji działań – 8 miesięcy*
  • Brak długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej (Resident Twinning Adviser- RTA)
  • Brak możliwości tworzenia konsorcjum
* w wyjątkowych sytuacjach max. do 10 miesięcy


Procedura składania ofert

Polskie instytucje będące dawcami pomocy mogą realizować projekty samodzielnie lub w konsorcjach z jednostkami innych krajów członkowskich UE jako partnerzy wiodący – ang. leading partners lub młodsi – ang.junior partners (za wyjątkiem projektów Twinning Light, w których konsorcja nie występują). Osobną możliwością uczestniczenia strony polskiej w projektach twinningowych jest samo oddelegowanie ekspertów ad hoc.

Cały proces przekazywania beneficjentom propozycji współpracy (oraz delegowanie ekspertów ad hoc) przygotowanych przez potencjalnych polskich oferentów przebiega za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego (ang. National Contact Point, dalej NCP) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Funkcję NCP sprawuje pan Wojciech Gołębiowski pracujący w Departamencie Współpracy Rozwojowej.

Krajowy Punkt Kontaktowy w MSZ przekazuje polskim instytucjom publicznym informacje o fiszkach projektowych, będących zaproszeniem do składania ofert, otrzymanym od zagranicznych beneficjentów (aktualne fiszki projektowe znajdą Państwo w zakładce Fiszki Twinning ). Zainteresowana współpracą polska instytucja (lub instytucje) przygotowuje ofertę (lub oddelegowuje wyłącznie ekspertów ad hoc) będącą dokładną odpowiedzią na zapisy fiszki beneficjenta. Przygotowując propozycję współpracy należy zwrócić uwagę na jej zgodność z zasadami Twinning Manual 2018.

W przygotowaniu oferty twinningowej mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony polskiego Krajowego Punku Kontaktowego. Może ona mieć charakter bezpośrednich spotkań roboczych, a także kontaktów telefonicznych i obejmować wspólną, szczegółową analizę fiszki projektowej oraz doradztwo przy konstruowaniu propozycji współpracy i opracowaniu prezentacji oferty.

Propozycja współpracy przekazywana jest następnie za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce do kraju biorcy pomocy, gdzie następuje ocena ofert i wybór partnera. Przy ocenie ofert brane są pod uwagę jedynie propozycje pokrywające cały zakres wymaganych usług wymaganych w fiszce projektowej.

Zwycięski oferent we współpracy z beneficjentem przystępuje do sporządzenia umowy bliźniaczej. Oficjalna akceptacja umowy bliźniaczej przez służby Komisji Europejskiej wyznacza początek realizacji projektu twinningowego. Sam proces realizacji projektu bliźniaczego nadzorowany jest przez odpowiednie służby w kraju beneficjenta.

© Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa tel. (+4822) 523 9000